Vásárló mint fogyasztó elállási joga

Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, elállási jog illeti meg a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a webáruházban vásárolt termékek vonatkozásában, az alábbiakban meghatározottak szerint:

A fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Ez a rendelkezés nem érinti a fogyasztó azon jogát, hogy elállási jogát a megrendelés leadásának napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát jelezheti telefonon, e-mailben, levélben az alábbi címek valamelyikére:

Tornai Pincészet Kft. (8478 Somlójenő, Somló hegy 1242.

tel: +36 70 339 9822

e-mail cím: vinoteka@tornaipince.hu

Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási nyilatkozat-mintát is.

Elállási nyilatkozat-minta:

 (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!)

 

Címzett:

Tornai Pincészet Kft.

8478 Somlójenő, Somló hegy 1242.

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére:

(itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése)

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Áru átvételének időpontja: ……. év ……………………. hó ……. nap

A fogyasztó neve: …………………………………………

A fogyasztó címe: …………………………………………

Keltezés és a fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges!)

Kelt: ……………………. (keltezés helye), ……. év ……………………. hó ……. nap

 

………………………

                aláírás

 

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt jelzi ez irányú szándékát és elküldi elállási nyilatkozatát. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fentiekben foglaltaknak megfelelően gyakorolta.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

Az elállás joghatásai:

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is.

Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Vásárló köteles a Szolgáltató postai címére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási joga a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen

  1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
  2. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  3. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  4. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  5. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 

Szolgáltató elállási joga

A Szolgáltatót megilleti az elállás joga, ha olyan termék megrendelésének visszaigazolása történt, amely a készletből kifogyott. Elállás esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálata egyeztetési céllal felkeresheti a Vásárlót, egy esetleges más termékre történő szerződésmódosítás céljából.